fb_view

Forretningsbetingelser – Airshells.com

Anvendelsesområde
Almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser (”Betingelserne”) gælder for alle aftaler om Airshells Denmarks, CVR-nummer 29137846, (”Virksomheden”) service, udleje og levering af Virksomhedens Produkter (”Produkt”) til Kunden.

Aftalegrundlag
Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens service, udleje og levering af Produktet til Kunden (”Aftalegrundlaget”). Kundens indkøbsbetingelser trykt på ordrer eller på anden måde meddelt til Virksomheden udgør ikke en del af Aftalegrundlaget.

Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

Ved reservationens afgivelse accepterer Kunden, at Virksomheden er berettiget til på Kundens betalingskort at hæve en uges leje af Produktet pr. påbegyndt uge – i op til 5 uger – hvis Kunden ikke har returneret Produktet regnet fra det på ordrebekræftelsen anførte tidspunkt eller kontaktet Virksomhedens kundeservice. Efter udløbet af den anførte 5-ugers periode overgår ejendomsretten til Produktet til Kunden. Kunden vil af Virksomheden inden for 24 timer efter afleveringstidspunktet blive påmindet omkring den manglende returnering af Produktet og igen efter 72 timer, hvorefter Virksomheden uden yderligere vil foretage hævning for den før ste uges ekstra leje, såfremt Kunden ikke har kontaktet Virksomheden. Virksomheden påminder efterfølgende Kunden løbende pr. påbegyndt uge. 

Når du booker et produkt på Airshells-reservationssiden, oprettes en personlig kundekonto automatisk i dit navn, denne forbinder din reservation til dig.

Abonnementbetingelser
Procedure ved nyt betalingskort
Hvis betalingskortet ikke længere kan anvendes (f. eks. pga. udløb, spærring mv.), og du ønsker at fortsætte dit abonnement, skal vi bede dig opsige aftalen med os, og indgå en ny aftale, med dit nye kort.

Kvittering for oprettelse af abonnement
Efter din booking af et Airshells produkt, vil du modtage en kvittering på den e-mail adresse du har angivet ved bestilling.

Opsigelse 
Du er bundet af abonnementet indtil din tilbagelevering af det lejede Airshell produkt er bekræftet, eller en eventuel erstatningssag er afsluttet for manglende tilbageleverede Airshell produkter. Såfremt et af de to forbehold er opfyldt, kan dit abonnement opsiges via din kundeprofil eller ved at kontakte service@airshells.com på mail.

Pris

Prisen for leje af Produktet følger af Virksomhedens gældende prisliste på hjemmesiden Airshells.com på tidspunktet, hvor Virksomheden bekræfter Kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Priserne er inkl. afgifter, udlejningen er momsfri.

Betalingsbetingelser

Betalingen skal finde sted i henhold til ordrebekræftelsen. Leverancen skal betales senest til den aftalte- respektive den på fakturaen anførte forfaldsdag.

Såfremt Kunden ikke betaler inden fristens udløb, er Virksomheden berettiget til at opkræve mora-rente som følge af for sen betaling. Renten ved for sen betaling beregnes med 2 % pr. påbegyndt måned.

Brug af Produktet i perioden

Virksomhedens Produkt må kun anvendes af den på ordrebekræftelsen anførte Kunde.

Produktet må kun benyttes til transport af klap-, combi- eller barnevogne, cykler, ski, golfudstyr, auto- samt kørestole.

Det er ikke tilladt for Kunden at fremleje Produktet.

Bestilling

Alle online bestillinger skal ske senest 25 timer før afhentning, eller efter aftale med Virksomhedens servicecenter. I enkelte tilfælde kan booking ske ved afgang i den respektive lufthavn.

Afhentning

Virksomheden leverer Produktet senest til den tid, der fremgår af Virksomhedens ordrebekræftelse. Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af Produktet, informerer Virksomheden Kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Uanset ovennævnte er Kundens reservation ikke en garanti for, at Produktet er til rådighed på afhentningstidspunktet. Er Produktet ikke kommet retur fra tidligere udlejning, transport ved kurerer, eller er Produktet skadet, er Virksomheden forpligtiget til uden ugrundet ophold at anvise et nyt Produkt til Kunden. Virksomheden vil som hovedregel kunne anvise et andet Produkt til Kunden straks.

Virksomheden kan ikke gøres erstatningsansvarlig for tabte reservationer eller for manglende Produkter ved afhentning, såfremt dette skyldes omstændigheder, som Virksomheden ikke er ansvarlig for.

Opbevaring
Virksomheden har et bredt udvalg af tilknyttede lufthavne til opbevaring og One-Way travel.

Har Kunden valgt opbevaring af Produktet i en destinationslufthavn, er Kunden ansvarlig for at orientere sig om afleverings-og/eller afhentningsbetingelser fra det pågældende destinationssted. Disse informationer kan ofte findes på Virksomhedens hjemmeside www.Airshells.com under informationer.

Virksomheden er ikke ansvarlig for ændringer i lufthavnenes åbningstider, samt i hvilket tidsrum lufthavspersonalet og Virksomhedens samarbejdspartnere forestår ud- og indlevering af Produktet.

Undersøgelse

Kunden skal undersøge Produktet ved afhentning. Hvis Kunden opdager en fejl eller mangel, som Kunden ønsker at påberåbe sig, skal fejlen/manglen uden ugrundet ophold meddeles skriftligt til Virksomheden vedlagt behørigt dokumentation på Virksomhedens hjemmeside www.Airshells.com. Hvis en fejl eller mangel, som Kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke uden ugrundet ophold meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

Reklamationer over Produktet skal uden ugrundet ophold informeres til Virksomhedens samarbejdspartnere på afhentningsstedet.

Tilbagelevering

Tilbagelevering af Produktet efter endt lejeperiode skal ske til den på ordrebekræftelsen fastsatte dato og til det på ordrebekræftelsen anførte afleveringssted, medmindre andet er aftalt med Virksomhedens Kundeservice.

Produktet skal afleveres i samme stand, herunder rengjort for tydelige brugsspor, som Produktet havde ved afhentning. Er der tilkøbt rengøring, rengøres tasken efterfølgende af Virksomhedens medarbejdere eller partnere.

Afleveres Produktet ikke i samme stand på det anførte afleveringssted og til det fastsatte tidspunkt, forbeholder Virksomhedens sig retten til at gøre et erstatningskrav gældende mod Kunden for omkostningerne forbundet med udbedring af eventuelle skader og mangler eller genanskaffelse af et tilsvarende Produkt.

Af forsikringsmæssige årsager kan Virksomheden i tilfælde af manglende tilbagelevering af Produktet være nødsaget til at indgive politianmeldelse, medmindre andet på forhånd er aftalt mellem Kunden og Virksomhedens Kundeservice.

Forlængelse
Produktets lejeperiode kan – forudsat der er ledig kapacitet – løbende forlænges ved ny aftale mod betaling af et administrationsgebyr.

Forlængelsen af lejeperioden skal ske igennem Virksomheden Servicecenter på airshells.com.

Ved for sen returnering, uden at der forinden er anmodet om forlængelse af lejeperioden, er Virksomheden berettiget til at opkræve et gebyr samt normal leje indtil returnering finder sted. Hvis Kunden har tegnet forsikring, påløber der ligeledes forsikringsgebyr pr. ny påbegyndt lejeperiode, indtil Produktet er returneret til det på ordrebekræftelsen anførte afleveringssted.

Skader på Produktet under lejeperioden

Hvis Kunden under lejeperioden ved grov uagtsomhed eller forsæt beskadiger eller bortskaffer Produktet, forbeholder Virksomheden sig retten til at gøre et erstatningskrav gældende mod Kunden for udbedringsomkostningen eller genanskaffelsesprisen.

Ansvarsbegrænsning

Virksomhedens ansvar for Kundens direkte tab er begrænset til det fakturabeløb, som er faktureret af Virksomheden for leje af Produktet. Virksomhedens erstatning kan aldrig overstige dette beløb.

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for Kunden for indirekte tab eller følgeskader af enhver art.

Virksomheden er tillige ikke ansvarlig for Kundens direkte eller indirekte tab, som følge af Virksomhedens samarbejdspartneres – i de respektive lufthavne – handlinger og/eller undladelser.

Virksomheden er ikke ansvarlig for Kundens direkte- og indirekte tab som følge af fly-aflysninger, RUSH bagage, nedbrud i lufthavne og/eller lufthavnenes reduktioner i bemanding i forbindelse med strejke, aflysninger m.v.

Produktansvar

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret med følgende modifikationer. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er Virksomheden ikke ansvarlig for tingsskade.

Virksomheden er herudover under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte økonomisk tab hos erhvervskunder.

Såfremt Virksomheden måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er erhvervskunder forpligtet til at holde Virksomheden skadesløs i samme omfang, som Virksomhedens ansvar er begrænset i henhold til nærværende bestemmelser. Erhvervskunder er endvidere forpligtet til at lade sig adcitere ved samme domstol, som behandler et evt. erstatningskrav rejst mod Virksomheden.

Force Majeure

Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

Beskadigelse af Kundens ejendele i transit
Det er alene Kundens egen tingsforsikring, der dækker skader/tab/beskadigelser på Kundens genstande og gods under transporten.

Virksomhedens Produkt minimerer risikoen for beskadigelse under flytransporten, men anvendelse af Virksomhedens Produkt er ikke en garanti eller tilsikring for skadesfri transport af Kundens gen-stande eller gods.

Afbestillingsforsikring

En afbestillingsforsikring giver dig mulighed for at afbestille eller ændre din reservation op til 24 timer før afgang. Det er din sikkerhed hvis der skulle opstå uforudsete ting der gør at du må annullere din rejse. 

Afbestilling af en reservation af Produktet kan ske på hvilket som helst tidspunkt indtil 24 timer før afrejsetidspunktet. Kunden får refunderet lejebetaling, men opkræves et afbestillingsgebyr svarende til 20% af den oprindelige lejebetaling. Ændring af reservation er afgiftsfri og kan ændres til en valgfri dato så længe lager haves indenfor 12 mdr.

Hastegebyr
Hastegebyr er et gebyr for bookinger som har mindre end 48 timer til afrejse. For at kunne koordinere produkt og personale til din booking, med kort tid til afrejse, tager vi et hastegebyr på 39 kr.

Reklamationer
Reklamationer over forhold ved Produktet, der indtræder under lejeperioden, skal være modtaget af Virksomheden senest 14 dage efter Kundens hjemkomst.

Check-In

Virksomheden kan opkræve et gebyr på kr. 80, hvis Kunden ikke ved afrejse fra Københavns lufthavn indleverer Produktet i Københavns Lufthavn ved bagagebånd nummer 9 (ved stor bagage) inden Kunden går igennem tolden, idet der således skal tilkaldes en af Virksomhedens medarbejdere til håndtering af Produktet.

Det er Kundens eget ansvar at kontakte flyselskaberne vedr. regler for transport og indpakning af klap-og barnevogn, cykler, kørestole m.v.

For Check-in i andre lufthavne gælder, at Kunden altid følger de oplyste informationer om ud samt indlevering.

Leje af Produktet ”Cykel Flightcase”

Når Kunden lejer Produktet ”cykel flightcase” fra Virksomheden, kan Kunden dagen forinden afrejse afhente Produktet, hvis Produktet er tilgængelig. Ved hjemkomst kan Kunden aflevere Produktet dagen efter hjemkomst. Ovennævnte skal arrangeres med Virksomhedens Kundeservice via airshells.com.

Rabataftaler/Voucher
Ved Kunders brug af voucher- eller rabatkoder skal koderne anføres i feltet ”Voucher kode” ved reservationens afgivelse. Kunden kan ikke efterfølgende gøre brug af voucher- og/eller rabatkoder. Alle voucher- samt rabatkoder nulstilles den 31. december.

Værneting og lovvalg

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Virksomheden og en erhvervskundes samarbejde, skal afgøres ved en dansk domstol efter dansk ret.

Persondata

I forbindelse med reservationer behandler Virksomheden Kundens personoplysninger. For oplysningerne vedrørende Virksomhedens behandling af Kundens personoplysninger henvises til Virksomhedens private policy, der af Kunden er gennemgået og accepteret i forbindelse med reservationen. Virksomhedens private policy findes også på Virksomhedens hjemmeside airshells.com.