fb_view

Affärsvillkor – Airshells.com

Villkor
Allmänna försäljnings-, leverans- och servicevillkor ("Villkoren") gäller alla avtal med Airshells Denmark, organisationsnummer 29137846, (”Företaget”) service, uthyrning och leverans av företagets produkter (”Produkt”) till kunden.

Avtal
Villkoren, tillsammans med företagets erbjudanden och bokningsbekräftelser, utgör hela avtalet för företagets service, uthyrning och leverans av produkten till kunden (”Avtal”). Kundens skriftliga köpvillkor på beställningar eller som på annat sätt kommunicerats till företaget är inte en del av avtalet. Ändringar och tillägg till avtalet ska endast tillämpas om parterna skriftligen har godkänt dem.

Vid bokningen accepterar kunden att företaget har rätt att ta en veckas hyreskostnad för produkten från kundens kreditkort för varje påbörjad vecka – upp till 5 veckor – om kunden inte har återlämnat produkten. Detta beräknas från den tid som anges i bokningsbekräftelsen eller från den tid då kunden kontaktade företagets kundsupport. Efter utgången av den angivna femveckorsperioden övergår äganderätten av produkten till kunden. Inom 24 timmar efter att kunden underlåtit att återlämna produkten kommer kunden att få en påminnelse av företaget. Vid vidare underlåtelse att återlämna produkten kommer en ny påminnelse efter 72 timmar, varefter företaget debiterar ytterligare en veckas extra hyra, såvida kunden inte har kontaktat företaget. Därefter kommer företaget att påminna kunden i början av varje ny vecka.

När du bokar en produkt på Airshells hemsida upprättas ett personligt konto automatiskt i ditt namn som sammankopplar din bokning till dig och ditt konto.

Villkor för abonnemang
Tillvägagångssätt vid nytt betalningskort
Om ditt betalningskort inte längre är aktivt (utgånget, spärrat etcetera) och du önskar att fortsätta ditt abonnemang så skall du säga upp det avtal kortet är kopplat till och ingå ett nytt avtal med ett nytt kort.

Kvittering för upprättelse av abonnemang
Efter att du har gjort en bokning av en Airshells produkt kommer du motta en kvittering på den e-mailadress som du har uppgivit vid din beställning.

Uppsägning av abonnemang
Du är bunden till ditt abonnemang intill att du har mottagit en bekräftelse för returen av din hyrda Airshells produkt eller att ett eventuellt ersättningskrav är avslutat för återlämning av en Airshells produkt. Om ett av de två villkoren är uppfyllda kan ditt abonnemang avslutas via ditt kundkonto eller genom att kontakta service@airshells.com via e-post.

Pris
Kostnaden för den hyrda produkten är det pris som anges i företagets nuvarande prislista på webbplatsen www.Airshells.com när företaget bekräftar kundens beställning, såvida inte parterna skriftligen har kommit överens om något annat. Skatter är inkluderade i priset men uthyrningen är momsfri.

Betalningsvillkor
Betalning måste ske enligt bokningsbekräftelsen. Betalningen måste komma in senast på det överenskomna datumet eller på den förfallodag som anges på fakturan.

Om kunden inte betalat på angivet datum har företaget rätt att debitera ränta på grund av försenad betalning. Ränta för sen betalning beräknas till 2 % per påbörjad månad.

Användning av produkten under denna period
Företagets produkt får endast användas av kunden som står på bokningsbekräftelsen.

Produkten får endast användas för transport av olika barnvagnar, cyklar, skidor, golfutrustning, bilbarnstolar och rullstolar.

Kunden får inte hyra ut produkten vidare.

Bokning
Alla online-bokningar måste göras senast 25 timmar före upphämtning eller i överenskommelse med företagets kundsupport. I vissa fall kan bokningar göras vid tidpunkten för avgång på den angivna flygplatsen.

Upphämtning
Företaget levererar produkten inom den tid som anges i företagets bokningsbekräftelse. Om företaget förväntar sig en försening i leveransen av produkten, kommer företaget att informera kunden om detta och samtidigt informera om orsaken till förseningen och ny förväntad leveranstid.

Oavsett det ovan nämnda, är kundens bokning ingen garanti för att produkten kommer att finnas tillgänglig vid den angivna upphämtningstiden. Om produkten inte har återlämnats från tidigare uthyrning, transport med kurir eller om produkten skadats, är det företagets skyldighet att tillhandahålla en ny produkt till kunden utan onödigt dröjsmål. I regel kan företaget tillhandahålla en annan produkt till kunden omedelbart.

Företaget kan inte hållas ansvarigt för förlorade bokningar eller för saknade produkter vid upphämtning om detta beror på omständigheter som företaget inte ansvarar för.

Förvaring
Företaget har ett brett urval av anslutna flygplatser för lagring och enkelresor. Om kunden har valt förvaring av produkten på sin destinations flygplats, är det kundens eget ansvar att hålla sig informerad om villkoren för upphämtning och/eller avlämning på den angivna destinationen. Information om detta kan hittas på företagets webbplats www.Airshells.com under 'information'.

Företaget ansvarar inte för ändrade öppettider på flygplatsen eller den tidsperiod under vilken flygplatspersonalen och företagets affärspartners hanterar leveransen och returneringen av produkten.

Kontroll
Kunden måste kontrollera produkten vid upphämtning. Om kunden upptäcker en defekt eller skada och vill notera denna, måste företaget informeras skriftligen utan onödigt dröjsmål, tillsammans med lämplig dokumentation, som den på företagets webbplats www.Airshells.com. Om företaget inte skriftligen och utan onödigt dröjsmål meddelas om en defekt som kunden har eller borde ha upptäckt, kan det inte göras gällande senare.

Företagets affärspartner på insamlingsstället måste meddelas om klagomål på produkten utan onödigt dröjsmål.

Återlämning
Återlämning av produkten vid hyresperiodens slut måste göras på det datum som anges i bokningsbekräftelsen och till den angivna platsen för återlämning, om inget annat avtalats med företagets kundsupport.

Produkten måste levereras i samma skick som den befann sig i vid upphämtningen och rengöras efter användning. Vid köp av rengöringstjänst rengörs väskan av företagets anställda eller partners.

Om produkten inte levereras i samma skick som vid upphämtningen, kan företaget kräva kompensation från kunden för kostnaderna för reparation av eventuella skador och defekter eller ersättningar av motsvarande produkt.

Av försäkringsskäl kan företaget, i den händelse produkten inte återlämnas, tvingas att göra en polisanmälan, om inte annat avtalats mellan kunden och företagets kundsupport.

Förlängning
Produktens hyresperiod kan kontinuerligt förlängas genom nytt avtal vid betalning av en administrationsavgift (beroende på tillgänglighet).

Hyresperioden måste förlängas genom företagets servicecenter på airshells.com.

I händelse av sen retur, utan begäran om hyresförlängning, har företaget rätt att ta ut en avgift utöver det normala hyrespriset till det att produkten återlämnats. Om kunden har tecknat en försäkring tillkommer även en försäkringsavgift per nystartad hyresperiod till det att produkten återlämnas på den avlämningsplats som anges i bokningsbekräftelsen.

Skador på produkten under hyresperioden
Företaget förbehåller sig rätten att kräva kunden på kostnaderna för reparation eller utbyte i händelse av försumlighet, avsiktlig skada eller borttappande av produkten under kundens hyresperiod.

Ansvarsbegränsning
Företagets ansvar för kundens direkta förlust begränsas till det belopp som faktureras av företaget för uthyrning av produkten. Företagets ersättning kan aldrig överstiga detta belopp.

Oavsett eventuella motstridiga villkor i avtalet, är företaget inte ansvarigt gentemot kunden för indirekta förluster eller följdskador av något slag.

Företaget är inte heller ansvarigt för kundens direkta eller indirekta förlust till följd av företagets affärspartners handlingar och/eller underlåtenheter på respektive flygplats.

Företaget ansvarar inte för kundens direkta och indirekta förluster på grund av inställda flyg, bortkommet bagage, krascher och/eller underbemanning på grund av strejk, avbokningar, osv.

Produktansvar
För produktansvar gäller reglerna enligt nuvarande dansk lag med följande ändringar. I den utsträckning inget går utöver de obligatoriska kraven, är företaget inte ansvarigt för egendomsskador.

Dessutom ansvarar företaget under inga omständigheter för driftförluster, förlorade vinster eller andra indirekta ekonomiska förluster som företagskunder drabbas av.

Om företaget har produktansvar gentemot tredje parter, är företagskunder ersättningsskyldiga i samma utsträckning som företagets ansvar är begränsat i enlighet med dessa bestämmelser.

Företagskunder ska också prövas av samma domstol som hanterar eventuella skadeståndskrav mot bolaget.

Force majeure
Oavsett eventuella motstridiga villkor i avtalet, har företaget inget ansvar gentemot kunden för ouppfyllda skyldigheter som kan hänföras till force majeure. Frihet från ansvar finns så länge force majeure finns. Force majeure anses vara omständigheter som ligger utanför företagets kontroll och som företaget inte kunde ha förutsett när avtalet ingicks. Exempel på force majeure är ovanliga naturförhållanden, krig, terror, bränder, översvämningar, vandalism och arbetstvister.

Transportskador på kundens ägodelar
Endast kundens egen egendomsförsäkring täcker skada på eller förlust av kundens tillhörigheter under transport.

Företagets produkt minimerar risken för skador under lufttransport, men användningen av företagets produkt är ingen garanti för skadefri transport av kundens tillhörigheter.

Avbeställningsförsäkring

En avbeställningsförsäkring gör att du kan avboka eller ändra din bokning upp till 24 timmar före avgång. Det är din säkerhet vid oförutsedda omständigheter som gör att du måste inställa din resa. 

Avbokning av en reservation av Produkten kan göras när som helst upp till 24 timmar före avgångstiden. Kunden får återbetalning av hyresbetalningen, men en avbokningsavgift motsvarande 20 % av den ursprungliga hyresbetalningen debiteras. Ändringn av bokningen är kostnadsfri och kan ändras till ett valfritt datum så länge lagret räcker inom 12 månader.

Sista minuten-avgift
Sista minuten-avgift är en avgift för bokningar som har mindre än 48 timmar till upphämtning. För att kunna koordinera produkt och personal till din bokning, med kort varsel, tar vi ut en avgift på 49 kr.


Reklamationer
Produktrelaterade reklamationer som inträffar under hyresperioden måste mottas av företaget inom 14 dagar efter att kunden återlämnat produkten.

Incheckning
Företaget kan ta ut en avgift på 80 danska kronor om kunden inte levererar produkten till bagageband 9 (om bagaget är stort) innan kunden går igenom tullen vid avresa från Köpenhamns flygplats, då det innebär att en av företagets anställda måste kallas in för att hantera produkten.

Det är kundens ansvar att kontakta flygbolagen angående reglerna för transport och packning av barnvagnar, rullstolar, cyklar, osv.

Vid incheckning på andra flygplatser måste kunden alltid följa den information som anges där.

Hyrning av produkten "Cykelväska"
När kunden hyr företagets produkt "Cykelväska" kan kunden hämta produkten dagen före avresan om produkten finns tillgänglig. Kunden kan lämna tillbaka produkten dagen efter hemkomst. Detta arrangeras genom företagets kundsupport på www.Airshells.com.

Rabatter/kuponger
När kunder använder kuponger eller rabattkoder måste koderna anges i fältet "Rabattkod" vid bokningstillfället. Kupongerna och/eller rabattkoderna går inte att använda efter bokningstillfället. Alla rabatter och kuponger slutar gälla 31 december.

Jurisdiktion och lagval
Varje eventuell tvist som rör samarbetet mellan företaget och en företagskund måste avgöras av en dansk domstol enligt dansk lag.

Personuppgifter
Företaget behandlar kundens personuppgifter med reservation. För information om företagets behandling av kundens personuppgifter se företagets sekretesspolicy, som har granskats och godkänts vid bokningen. Företagets sekretesspolicy finns också på företagets webbplats www.Airshells.com.